Amerika szíve (Chicago-Mississippi Delta-New Orleans-Texas-Houston)

Austin közös kenőcs, HUE035101T2 - Ráksejtek célzása nanorészecskék alkalmazásával - Google Patents

HUET2 - Ráksejtek célzása nanorészecskék alkalmazásával - Google Patents

Kik vagyunk, honnan jöttünk, kikkel érintkeztünk, mit tanultunk időtlen időkön át - ezekre a kérdésekre a nyelv búvára még akkor is szinte pontos feleletet tud adni, hogyha a külső körülményekről, amelyek közt a nép élete a ködös hajdankorban lefolyt, nincsenek is egykorú és kétségtelen hitelű történelmi forrásaink. A magyar nyelvnek, főképp a szókincsnek tudományos vizsgálata derítette ki, hogy a finnugor közösségből kiszakadt magyar nép huzamosabban érintkezett a bolgár törökséggel, hogy tőle tanulta meg a földművelést és állattenyésztést, s hogy a helyhez kötött, fejlődésre képes nemzeti élet feltételeinek nem minden ismerete nélkül jelent meg Nyugat-Európa határán.

Két nagyérdemű nyelvtudósunk, Volf György[ 81 ] és Szinnyei József[ 82 ] a magyarság keletről hozott szókincse alapján meg is rajzolta a honfoglalók műveltségi állapotának szemléletes képét. De művelődésünknek még az új hazában való fejlődéséről is, szlávokkal, németekkel, olaszokkal való érintkezésünkről, a kereszténység felvételéről stb.

Ilyenformán a magyar nyelv művelődéstörténeti austin közös kenőcs szóló könyvnek tulajdonképpen nyelvünk egész fejlődését vagy legalábbis szókincsünk gyarapodásának történetét kellene felölelnie a művelődési mozzanatok kiemelésével.

csípőízületek ízületi gyulladása. kezelés

Az én munkámnak azonban egészen más a célja; nem a nyelvtörténet eredményeit szándékozik a művelődéstörténeti kutatás számára értékesíteni bár itt-ott erre is nyílik alkalomhanem éppen megfordítva, a művelődéstörténet ismert tényeivel akar olyan nyelvi jelenségekre rávilágítani, amelyek ilyen művelődéstörténeti megvilágítás nélkül bizonyos tekintetben érthetetlenek volnának. A futó idő megváltoztatja a népek sorsát, életkörülményeit, halomra dönt egy sereg intézményt, hogy romjaikon újakat építsen; a nyelv azonban nem mindig engedelmeskedik az idők rombolásának, hanem konzerváló erejénél fogva sokszor megőrzi a hajdan korok emlékét egyes szavakban, kifejezésekben, szólásokban és közmondásokban, Természetesen a megváltozott viszonyoknak megfelelően megváltozott, tovább fejlődött jelentésben.

Irodalom- és művelődéstörténeti alapfogalmak

Az ilyen szavaknak, szólásoknak, közmondásoknak a régi életviszonyokkal való eredeti kapcsolat, s e kapcsolat megszűnte után való további fejlődését akarjuk rendszeres kutatással felderíteni. Feladatunk természetének általános jellemzésére íme egy példa, a rója a falut, az utcát kifejezésünk története; a ró ige jelentését ismerjük a legrégibb időktől fogva, és a rója a falut kifejezés értelmét "járja a falut" mégsem, vagy éppen ezért nem tudnók megmagyarázni, mert hiszen a ró ige sohasem volt a jár, bejár igével rokon értelmű.

De ha megtudjuk, hogy a Ez egy példából is látnivaló, hogy a jelentéstani kutatásnak ez az iránya nemcsak érdekes, de nagyon szükséges is; ezt a szükségességet különösen érzi a nyelvtudomány azóta, hogy Wundt néplélektanának austin közös kenőcs nyelvről szóló része olyan meggyőzően és a pozitív kutatás eredményei által is beigazolt módon állapította meg a jelentésváltozás lélektani feltételeit.

  • Totalcar - Tanácsok - Trutyi az olajsapkában
  • Használatuk módja[ szerkesztés ] A legtöbb antibiotikumot szájon át alkalmazzák.
  • Erre Austin megragadta a fiú nyakát.
  • Именно с этой целью и была построена Шалмирана, а потом вокруг ее предназначения соткались известные всем вам Каллитракс чуть печально улыбнулся всей своей необъятной - В нашем прошлом есть много подобных легенд, частью правдивых, частью - ложных; есть и другие еще не разрешенные парадоксы.
  • Ночь -- с ее звездным напоминанием обо всем, что оказалось утраченным Человеком -- никогда не простирала своих крыльев над городом.

Wundt munkája révén ma már szinte vérévé vált a nyelvtudománynak, hogy a jelentésváltozást a fogalom uralkodó képzetének asszociáció útján való megváltozása idézi elő. De mit érne ma az asszociáció törvényeinek, a jelentésváltozás lélektani feltételeinek legtüzetesebb ismerete, ha nem volna meg a rovásadóról való művelődéstörténeti tudásunk: a jelentésfejlődést nem tudnók megfejteni, mert híjával volnánk a kiindulásul szolgáló, régi intézményhez fűződő eredeti jelentés ismeretének. Az ilyen jelenségek bizonyítják legmeggyőzőbben a nyelvfejlődésnek a művelődési és társadalmi viszonyoktól való függését.

Bármilyen helyes tehát Wundtnak a jelentésváltozások lélektani törvényeiről vallott tanítása, a jelentésfejlődés ezer és ezer esetét nem lehet pusztán az asszociáció törvényével megmagyarázni; sokszor csak azt állapíthatni meg, hogy valamiféle jelentésváltozás történt, de a változás kiindulásának és lefolyásának szemléltetésére a nyelvtörténeti adatok és a lélektani törvények nem elegendők: csak a austin közös kenőcs idők életének, intézményeinek, társadalmi viszonyainak mentől tüzetesebb ismerete adhatja kezünkbe a megfejtés kulcsát.

Néha nem pusztul ugyan ki valamilyen intézmény vagy szokás, amelynek nyelvi kifejezése örökségül maradt ránk, hanem austin közös kenőcs folytonos változáson megy keresztül, s így a rá vonatkozó szó- és szóláskészlet jelentésének magyarázatához ismernünk kell a történeti fejlődésnek azt az útját, amelyet az illető intézmény vagy szokás megfutott.

Nagyon jól szemlélteti az ilyen jelentésfejlődést a hatos szó története. Évtizedeken keresztül a hat krajcár értékű legkisebb ezüstpénzfajtának a neve; a fogalom uralkodó jegye ekkor még nyilván a "hat krajcár-érték".

ízületi fájdalom artritisz kezeléssel

Mikor ezt a pénznemet kivonták a forgalomból, és legkisebb ezüstpénzül a tízkrajcárost vezették be, a hatos nevezet ehhez a pénzhez kapcsolódott, és a austin közös kenőcs ez az eredetileg is meglevő képzete: "legkisebb ezüstpénz" - jutott uralomra. A valutarendezéssel a tízkrajcáros is eltűnik és helyébe lép a nikkel húszfilléres; ez már sem nem hat krajcár-érték, sem nem ezüst, nincs meg tehát benne az eredeti fogalom egyetlen megkülönböztető képzete sem, de azért a hatos nevezet ráöröködik olyanformán, hogy a hatos fogalomnak a történeti fejlődés második fokán szerzett képzete - a "tíz krajcár-érték" - lesz a legfontosabb.

Ezt a jelentés- illetőleg fogalomváltozást a mostan való idősebb nemzedék még valósággal végigélte, s így a mai jelentés magyarázata közvetlen tapasztalatra támaszkodván, nem jár nehézséggel; mihelyt azonban a fogalom történetének első és utolsó állomását évszázadok választják el, a fejlődés útja-módjának megvilágítása csak a történeti kutatás segítségével lehetséges. Még világosabb az új képzettársulás és a vele járó jelentésváltozás abban az esetben, ha az új jelentés mellett a régi is megmarad.

Jellemző példája az ilyesfajta változásnak a toll fogalom története: uralkodó jegye eredetileg a "repülés", de mikor a madártollat írásra kezdik használni, az eredeti uralkodó képzetet az "írás" képzete háttérbe szorítja. A név akkor is megmarad, mikor az írószerszámot már nem madártollból, hanem acélból készítik, bár az "acéltoll" "madártoll" fogalmának semmiféle közös eleme sincsen. Az ilyenfajta asszociáció ritkább esetét mutatja a máséból v. Mikor a nyilat kiszorítják a tűzi fegyverek, jelentésének minden változása nélkül ezekhez társul, s van is ilyen változata: más porából lövöldöz.

Ennél sokkal gyakrabban austin közös kenőcs elő a szólások új asszociációjának az a módja, hogy eredetük elhomályosulván az öntudatlan etimologizáló hajlandóság a szólásokban levő nyelvi elemek alapján hozzákapcsolja őket valami olyan folyamathoz v.

Patikamester Szemölcs kezelése A szemölcsöt vírusok okozzák.

Például gondoljunk a körmére ég a dolog szólásunkra; a régiségben az ilyen eredetibb változata járatos: körmére ég a gyertya, ez austin közös kenőcs a kolostori életből austin közös kenőcs a barátok reggeli ájtatoskodáskor körmükre ragasztott kis austin közös kenőcs fényénél olvastak, és bizony sokszor sietniök kellett, hogy körmükre ne égjen: ma azonban a nyelvtudat austin közös kenőcs a kézben tartott égő gyújtó képéhez kapcsolja. De ma már nemcsak a magyar, hanem a német ember tudatában is a szög kalapáccsal való beverésének képe él e szólás magyarázatául.

Van azonban a szavaknak és szólásoknak még egy nagy csoportja, amelyeknél a mai jelentés megmagyarázásához szintén az általános, közvetlen tapasztalatot meghaladó, szakszerű ismeretekre van szükségünk, bár a jelentésfejlődés oka nem a műveltségi fogalmak változásában rejlik.

A jelentésfejlődés azon eseteire gondolunk, amelyeket az egy nyelvet beszélőknek társadalmi osztályokra való tagozódása magyaráz meg.

fáj az ízületeket

Gondoljuk meg csak, hogy bár a különböző hivatású, más-más mesterséget űző emberek - a halász, tímár, földműves, kereskedő - nagyjában ugyanazt a nyelvet örökölték apáiktól, mégis a közös nyelvkincs szavainak, kifejezéseinek, szólásainak jelentését a foglalkozás és érdeklődés eltérő volta és a vele kapcsolatos más-más irányú asszociáció nem kis mértékben befolyásolja.

Azt mondhatjuk, hogy a nyelv élete tulajdonképpen folytonos kölcsönzés: mégpedig nem annyira az idegentől, mint inkább önmagából való kölcsönzés; az általános nyelvkincs szavai és kifejezései az egyes kisebb társadalmi csoportok ajkán új képzetelemekkel gyarapodnak s austin közös kenőcs megszűkül a jelentésük; az osztályok nyelvéből az általános használatba visszakerülve megint kiszélesedik a jelentésük, de uralkodó jegyük azon képzetelemek valamelyike lesz, amelyek az illető osztályon belül való használatban tapadtak hozzájuk.

Ez áramlásszerű folyamatnak kezdete és végső mozzanata a szó vagy szólás jelentésének néha meglepően nagy különbségeit mutatja. A jelentésváltozás ez útjának megvilágítására keresve sem találhatnánk beszédesebb példát a magyar remek szó történeténél. Ismeretes, hogy e szó eredeti jelentése "darab", s hogy kódexeink még egy remek kenyérről beszélnek, s a népnyelv kis területen még ma is kődök-remeknek hívja az ökör szegyének egy részét.

A céhek nyelvébe szavunk a német Meisterstück fordításaként mint mester-remek jut bele, s itt már jelentése nagymértékben megszűkül, mert csak azt a próbadarabot értik rajta, amelyet minden mesterlegény mesterségében való jártasságának bizonyságául a céhnek bemutatott, hogy az iparának önálló űzésére való engedelmet megkaphassa.

Mikor a "darab" jelentésű remek szó a közhasználatból lassanként kipusztul, a céhek nyelvében is fölösleges lesz az összetétel első tagja, és a Mivel minden legény mestersége javával "remekelt", természetes, hogy a mesteremberek ajkán a szó fogalma a "szépség, tökéletesség" képzetével gazdagodott.

Mikor aztán a remek a céhek nyelvéből újra visszatér a köznyelvbe az ilyenfajta kifejezések útján: az egész remek, ez szebb a remeknél - megint sokkal tágabb körű jelentéshez jut "nagyon szép, gyönyörű"amelynek azonban az eredeti fogalommal semmiféle közös eleme sincsen.

A remek szónak a köznyelvből az osztálynyelvbe és onnan megint vissza a köznyelvbe való szivárgásában tehát három fontos történeti mozzanatot figyelhettünk meg. A legtöbb ilyen műveltségi szó azonban már első felbukkanásának idején mint valamely' szűkebb társadalmi csoport műszava jelenik meg, s így a jelentésváltozásnak csak két állomását, a műszónak közszóvá válását lehet megállapítani. A céhek szókincsénél maradva rámutathatunk a kontár és himpellér szavak történetére: mindegyik már eredetileg a céhek műszava a céhen kívül dolgozó iparos megjelölésére.

A köznyelvbe jutva az elsőnek a "mesterségét nem értő", a másodiknak a "hitvány, megbízhatatlan ember" lesz az egyértékese. Az osztálynyelvekből a köznyelvbe került szólások jelentéstörténete mindig ezt a rövidebb utat futja meg, és a remek a váll sérülése sérülés után fáj hasonló pályát egyetlenegy sem mutat fel. Ez könnyen átlátható, ha meggondoljuk, hogy e szólások, bár a köznyelv szavaiból tevődnek össze, csak az osztály nyelvén belül lépnek fel mint műkifejezések, és e szavaknak ez állandó formájú kapcsolata a köznyelvben nem volt meg, tehát austin közös kenőcs jelentésfejlődést is csak az austin közös kenőcs mint legrégibb állomásból kiindulva figyelhetjük meg.

A régiségben s a népnyelvben gyakori a használata ennek a tréfás szólásnak: elszedi v. Nyilvánvaló, hogy e szólás élettörténete csak a madarászok nyelvében kezdődik.

Navigációs menü

Amint az eddigiekből kitetszik, a magyar nyelv művelődéstörténeti emlékeinek vizsgálatán nemcsak az olyan szók és szólások jelentésfejlődésének kutatását értjük, amelyek a letűnt múltnak az austin közös kenőcs magyarságot érdeklő műveltségi viszonyaira, intézményeire és fogalmaira vonatkoznak, hanem az olyanokét is, amelyek csak valamelyik társadalmi csoport vagy osztály életében gyökereznek.

A magyar nyelvnek így értelmezett művelődéstörténeti emlékeit a következő tizenöt fejezet tárgyalja; austin közös kenőcs anyagom könnyen, szinte önmagától rendeződött ezekbe a tárgyi csoportokba, mégis érzem, hogy nincsen rendszer, amelyik az élet sokszerűségét, különböző elemeinek és jelenségeinek összefüggését és egymásba szövődését híven tükröztetné. Mielőtt a tüzetes tárgyalásba fognék, meg kell mondanom azt, amit nyelvtudományunk munkásai úgyis tudnak: hogy Tolnai Vilmosnak immár negyedszázados nagyérdemű munkássága nélkül könyvem ma még nem születhetett volna meg.

Ezt azonban bátran megtehetjük, mert hiszen a boszorkányokról való fölfogás, különösen az ördögtől nyert ártó hatalmukban való hit, bizonyos jelentéktelen helyi színezetet leszámítva, Európa-szerte egyforma volt.

HEADER - LOGO 2

Bájol, böbájol: superstitione allicit tótul Babonáz Kassai Amaz bűvös bajos ördönges bábák Alvinczi: ItCath. Büjös bajos babonaltatasok uo. Ha ki valamely ember afféle gyalázó szókkal illetne A tárnoki jog debreceni fordításából; Széli F: A becstelenítő eljárás Mert nem kételenségből és az bájos aszszonyok hatalmából, hanem az Istennek rendeléséből lött ez az jelenés Pázm: CseprSzégy.

Bű-bájos vén szipa: anus superstiriosa, syn. A bűbáj, bűvös-bájos régi jelentése még meglehetősen ismerős a művelt magyar köztudatban; de hogy az általános nyelvhasználatban mennyire elhomályosult bár csak a nyelvújítás korától fogvami sem mutatja jobban, mint az előbbi Pázmányból és Kassaiból vett idézetek: ki beszél ma bűbájos vén szatyorról?

Antibiotikum – Wikipédia

Ki tulajdonít a bájos asszonynak, emberfölötti gonosz hatalmat? A bűvös-bájosnak mai jelentését érezzük Arany Toldijában is, mikor azt olvassuk, hogy az édes álom pillangó képében Miklós szemére mákvirágból gyűjtött mézet csókol: Bűvös-bájos mézet, úgy hogy édességén Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén  IV.

E szavak mai jelentésében a boszorkányos eredetre csupán csak a "lebilincselő, mozdulatlanmá tevő" árnyalat mutat. A népben élő nagy irtózat az ördög szövetségeseitől valószínűvé teszi, hogy ezzel a bű szóval van dolgunk a következő székely kifejezésekben: Bűnél is bűvebb; bű állat: undok lény; bű személy: förtelmes r A magyarországi boszorkányperek emlékeiben gyakran nevezik a bűbájost embervesztőnek, varázslónak, ördöngösnek: Szemökre hányták, hogy bűbájosok, embervesztők Komáromy, Hogy ő embervesztő, varázsló és ördöngös volt, ide educáltassék ad comburendum uo.

Tolnai Világlexikona 2. Angol nyereg-től Azzurri-ig (Budapest, 1913)

Varáslóik, az kik valaki szwletéséből jövendölnek: genethliaci Cal. A varázsol igének ebben a háromszéki használatában: sokáig varázsoltak előttem idegen, érthetetlen nyelven beszéltek - Nyr. Mivel a boszorkányok a közfelfogás szerint az ördöggel kötött szerződés által az igaz hittől elpártoltak, ilyenformán is nevezik őket: Engemet ilyen szókkal diffamált: hamis hitűnek, kanca hitűnek, lüdércesnek Komáromy, Hívják őket egyszerűen tudományosoknak, tudálékosoknak is: Ez Lakatosné austin közös kenőcs felől vallotta és bizonyossá tötte magát, hogy tudományos volna uo.

Nem hallottam felőle, hogy afféle tudományos volna uo. Mind azon asszonyra, mind Horváth Jánosra tudálékos létekre az egész helységbelieknek teljességgel az volt a mondások Kik austin közös kenőcs hogy tudálékosok legyenek A két szó a jelentésváltozásnak azt a gyakori esetét mutatja, hogy a jelzett szó a jelző értelmét is magába szívja, mert eredetileg így mondták: Úgy tartja a tanú, hogy ezen Horváth János mind Németh Kata a bába boszorkányt tudálékosok mindketten uo.

A boszorkányos rontásnak ma leggyakoribb, de szűkebb használatú kifejezése az igézés: Meg igézöm, effascino, meg igézés: effascinato Austin közös kenőcs. Meg ne igiz: Ne fascines Decsi: Adag.

HEADER - Kapcsolat

Igéz: superstitiosis verbis, blaterationibus videtur aliquid vane facere et decipere imperitos, praecipue anus superstitiosa Kassai, Az ige nem egyéb, mint a krisztusi ige,[ 88 ] amelyet, gyógyító erejében bízva, ráolvastak a betegre. Az egyház tanította gyógyító igék példájára támadtak a boszorkányok ajkán az ördög súgta rontó, betegséghozó igék. Nyelvemlékeink már csak erről a rontó austin közös kenőcs igézésről tudnak, magának az ige szónak ilyen jelentését azonban már nem ismerik; de megőrizte egy ma is élő dunántúli gyógyító ráolvasás, mondván a beteg gyermekre: és az ige meg ne álljon se kezében, se lábában Zalaszabar.

Tolnai Világlexikona 2. Angol nyereg-től Azzurri-ig Budapest, Tolnai Világlexikona 2.

Bár világos ugyan, hogy az igézés szóval való rontás, mégis a mai népnyelvi használat szerint puszta nézéssel, szemmel is lehet igézni; sőt austin közös kenőcs szépségről, igéző szempárról is beszélhetünk.

Kétségtelenül ennek a "szemmel való igézésnek" emlékét őrzi a rossz szemmel néz kifejezésünk; a boszorkányok rossz szemétől n. Eredetileg a kiejtett rossz szó boszorkányos hatásának az elhárítására szolgált s a Az igézés, amint láttuk, már legrégibb emlékeink tanúsága szerint rontó hatású; a hasznot hajtó, gyógyító erejű boszorkányimádságot a régiség austin közös kenőcs olvasásnak nevezi: Maga is Tóth Mihályné annak előtte olvasott a fatens leányára, és meggyógyult Komáromy, Hallottam maga szájábul az inctának vádlottnakhogy ő Tar Pál tanítványa volt, és attul tanulta mind az olvasást, mini a kötözést uo.

Láttam, hogy másra olvasott uo.

Tartalomjegyzék

Reá tévé kezét és reá olvasa uo. A Kerékgyártó Jánosné tejét a menye elvitte volt és mindenkor én reám kácsogott, de én haza olvastam nekie uo. A különféle boszorkányos rontásnak, főképpen az ártó szándékkal kiöntött kotyvaléknak Dunántúl titemény a neve: Azon tétemín van: megbabonázták MTsz.

  1. А Млечный Путь теперь уже не рисовался слабой полоской тумана на одной стороне небосвода.
  2. Возможно, мотивы эти были эгоистичны, но они включали и элемент сострадания.

Tëeménbe lépett, attu beteg Zala vid. Ez a szó is, mint a régi perek bizonyítják, a jelzője értelmét szívta fel, úgy jutott a mai jelentéshez: Boszorkányt téteményre való tanítás Komáromy, Ezen austin közös kenőcs téteményivel még dicsekedett is uo. Ugyancsak Dunántúl azt mondják arról, akit megbabonáztak: megtették neki: Az a leány, nekem megtette: magába bolondított MTsz. Ez is régi kifejezése a boszorkányságnak: [A betegnek] nézőhöz menvén atyafiai, a néző is azt jelentette, hogy a ki a gombostűt adta neki, austin közös kenőcs tett neki Artrózis kezelése hovrino-ban, Nagy Miklós Lakatos Erzsók miá nem lakhatik a feleségével; S tett volna néki uo.

Az ország némely vidékén azonban már nem érzik a megtenni, tétemény boszorkányságból való eredetét; ezt mutatja ez a Szatmár megyei kifejezés, amelyben az első jelentés elhomályosultával az ige eredeti szerkezete is megváltozott: No megtevél: meggyaláztál MTsz.

Kemenesalján meg töhemínnek hívják mindazt, ami mezítlábat sebezve gyulladást, mérgezést okoz MNy. Az útra öntött, dobott "boszorkányos tétemény" jelentése tehát úgy elhalványodott, hogy ma már minden lábsebet fertőző rozsdás szeget téteménynek neveznek.

kis ízületek ízületi áttekintése

A székelység csinálmánynak hívja az ilyenfajta megbabonázást; azt mondják, austin közös kenőcs valamely ház népét sok baj éri: csinálmány van az élettyiken telkükön, MTsz. Nem tudok aludni, mintha csinálmány volna Kapnik vid. Jelentésbeli fejlődése ugyanaz, mint a téteményé: [Bács Mikulájné] Oltyán Dotyczát Isten s hazánk törvénye ellen ördögi csinálmánnyal megvesztette Austin közös kenőcs, A megtették neki kifejezésnek megfelel: megcsinál valakinek: egy asszony megbolondult, "Szabó Kató ezt megcsinálta az asszonynak és megvesztette vele uo.

Bicskey uramnál lakott egy öreg asszony és a csinált meg neki, hogy gyermeke ne legyen uo. Megcsinál: megkuruzsol Domokos, Nyr.

Mi lehet az oka, és mi a teendőm, ha az olajbetöltőt kicsavarva annak alján enyhén benzinszagú világosbarna, krémszerű valami van. Az autó es Hyundai Accent 1. Üdvözlettel: György Kedves György!

A boszorkányos rontásnak tétemény, csinálmány-féle elnevezése, hasonlóképpen a megtenni, megcsinálni valakinek megvan a szerbhorvátban, a németben, olaszban, oláhban: szerb-horv. A boszorkányos rontásnak, kártevésnek sokféle módja közül a magyarországi boszorkányperekben különösen a kötésnek, jut nagy szerep. Az ördöggel cimboráló gonosz személy tollból, lószőrből, rongyból, cérnából, asszonyi hajszálból csomót köt, s annak, akinek ártani akar, a párnájába varrja, küszöbe alá rejti, vagy a gerendája alá dugja; máskor a telkén elássa, vagy néha meg is eteti vele.