A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei I. (töredék)

Ízületek és izomkészítmények. A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei I-II.

Ezen izom 44" C.

Csont Izom Izület

A glycerinnek a coagulatiót gátló hatását más módon szemlélhetővé tennem nem síkerűit. Hőbehatásra, ép és glycerines, villamosan még ingerelhető izmokkal nyert merevedési görbék nem mutattak oly különbsége­ ket, melyekből az élettani összehúzódás és a coagulatio között feltételezett összefüggés némi megvilágítást nyerhetett volna. E kisérletek egy része azonban kézzelfogható módon reá­ mutatott arra, hogy az izomnak eontractura-jára, legyen annak meleg, vagy vegyi anyag az oka, élettani jellegű összehúzódá­ sok adják meg a lökést, lírre vonatkozólag alább néhány gör­ bét óhajtanék bemutatni, előbb azonban röviden a görbék elő­ állításának módját és a kísérleti eljárást közlöm.

Minden kísérletnél arra volt szükség, hogy az izomban lefolyó változásokat hosszabb időn át észlelni és myogramma alakjában megszakítás nélkül rögzíteni lehessen.

A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei I. (töredék)

E czélnak megfelelt kymographíonunk, melynél az óramű és a papirfelgöngyölítő berendezés akár órák hosszat megszakítás nélkül mozgásban tartható. A nagyítás az iróomeltyű révén 6-szoros volt. VicENT és T. Albert, Minthogy azon­ ban a folyadék hőmérséke, azalatt, míg a folyadék a pohárban alulról lassankint emelkedve az izomig eljut, előre ki nem szá­ mítható módon lehűl, és így sohasem pontosan a kivánt hőmérsék hat be az izomra, a készüléken módosítást kellett ízületek és izomkészítmények nem.

A helyett, hogy az iz­ kötőszöveti szindrómák szisztémás betegségei a pohárba sülyesztettem volna, azt szaba­ don, a csiga forgási ten­ gelyétől lenyúló, 21 cm. E lécz 1.

A lécz aláfelé keske­ nyedik és végén derék­ szögben meghajolva 15 mm. E száron át 3. Eeipzig- Ausg. A z izom proximális végét a csigáról fonalon lelógó ízületek és izomkészítmények rögzítette. Az így módosított készüléket természetesen ki kellett pró­ bálnom azon szempontból, hogy a meleg és a folyadék beha­ tására mennyiben történnek rajta változások. E kísérleteknél az izom helyére űvegbotot alkalmaztam, azt két végén horoggá alakítva át.

A mi a ízületek és izomkészítmények hatását illeti, az pl. Ez oly csekély érték, melyet a görbék bírálatánál egyáltalában nem kellett számításba vennem. Ha az invéggel összefüggő fonalat ' kísérlet előtt meg­ nedvesítettem, a folyadékbamerítés után órákon át az abscissahoz viszonyítva mérhető változás nem következett be.

A fonal kiszáradása az abscissa tói mérve 2'6 mm. Ennélfogva izoinkisérleteknél a fonalat előzetesen mindig megnedvesítettem.

Boncolási jegyzőkönyv Rendszeres összefoglalása vm. A teljes B. A tetemre vonatkozó adatok név, kor, foglalkozás, illetőség, észrevételek, állitólagos halál-ok boncolás körülményeinek leirása. A külső körülmények és ruházat, az ezen látható gyanús nyomok és foltok stb. Külső vizsgálat, nagyság, bőrszin, csontrendszer alakja, általános tápláltsági tünetek, hajzat, a test egyes részeinek arányai, izommerevség, külső sérülések nyomai stb.

A kísérletekhez, tekintettel nagy munkabírására, és arra, ízületek és izomkészítmények sértés nélkül könnyen kiemelhető a szervezetből, bizo­ nyos ellenőrző kísérleteket leszámítva, többnyire R. A békákat elég világos pinczehelyiségben, külön ranarium nagy üvegmedenozéjében, vízben tartjuk.

A z állatok kísérlet előtt legalább egy napig 16—19°C. A z izmot, nehogy felületén bár­ hol is sértenem kelljen, a czomb és az alszárcsontok egy-egy kis darabjával együtt távolítottam el, és a kísérlet végrehajtá­ sáigakiszáradástól, hőmérsékváltozástól gondosan őriztem. L e h ű tött kezekkel felfüggesztvén az izmot, megvártam, míg a súly, legtöbbször 16 gr. Ez csorbítatlan villamos ingerlékenység mellett hamar meg­ történik és azután az izom igen ízületek és izomkészítmények nem nyúlik meg.

Már a halál után a 2.

veleszületett dongaláb

Ezt a megterhelést azon­ ban a csigához érintő ízületek és izomkészítmények erősített íróemeltyű a festékkel töltött üveg­ pipával együtt, kb, 10 grammal csökkentette. Ha a hőmérsék a kívánt mértékben lesülyedt, a főző­ poharat a gyűrűvel együtt emeltem és az izmot folyadék alá borítván, a poharat ismét rögzítettem.

A folyadék sza­ bályozható kis gázlámpa se­ gítségével melegíthető volt. Fennebb arról tettem emlí­ tést, hogy a chemiai merevség kifejlődésénél az esetleg fellé­ pő rángások és tetanusok a merevülési görbe lépcsőzetes kifejlődésére vezetnek. Jellem­ ző képet nyújt erről a 4. Ezt a görbét curareval mérge­ zett békának ízületek és izomkészítmények C.

A z abscissa alá írt számsor a folyamat időbeli lefolyását perczekben jelzi. Lehetséges, hogy ezen izomban nem is lépett volna fel zsugorodás, a végeredményben észlelhető mértékben, ha ennek előidézésében a cheraiai anyag hatását az erős össze­ húzódások nem támogatták volna. A rángások közé eső időben az izom rövidülése nem fokozódik.

Alábbiakban néhány kísérleti adatot óhajtanék felhozni, ízületek és izomkészítmények a meleg behatására nyert merevülési görbe hullámos lefutásának okára igyekeznek reámutatni. Egy-egy idevágó kísér­ letnél ugyanazon állatnak kétoldali m. E kísérleteknél az izom merevítésére általában véve alacsonyabb, 37"5—40" 0. Kísérlet júniusban kifogott, pár nap óta fogságban ízületek és izomkészítmények békán, az állat halála után a 4.

artrózisos kezelés chondroprotektorok a leghatékonyabb gyógyszer az artrózis kezelésére

A merevítést o»C. Ép izom lappangási ideje. Később, a lappangási idő nagyságától függetlenül, olyan jelenségek észlelhetők, melyek a merevülési görbe hullámos lefutásával összefüggésben vannak.

Ezekre később még visszatérek.

ízületek az ujján fáj meddig kell szedni a glükozamint kondroitinnel

A fennebb közölt kísérletnél az ép izom helyzeti energiá­ jának leadása további hőemelésnél is szabatosabban ment végbe, mint a glycerines izomnál. A hőmérséknek fokozatosan 54'o— 55"6—56'5—57'5 és 59"5" C-ra emelésénél lépcsőzetes, bár egyre csökkenő értékű megrövidülés, a glycerines izomnál ellenben sajátszerű módon lépcsőzetes megnyúlás állott be, az ép izomé­ hoz eredetileg hasonló jellegű rugalmasságát tehát már koráb­ ban elveszítette.

A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei I-II.

Kísérlet 4—5 óra multán, állandóan 39"5''C. Ép és glycerines m. Lappangási idő pontosan meg nem határozható. Idő, az ing-orlós kezdete óta 4' 10' 15' 18' 22' 26' ép 1 12 18 23 28 2 10 16 19'5 24 A kezdetben elmaradt ép izom rövidülése tehát a túlságos erővel rövidülésnek induló glycerines izom tevékenységét vég­ eredményben meghaladja.

Ezen idő alatt a görbe az abscissaval többé-kevésbbé párhuzamosan halad. Mig egyik izomnál a rövidülés ily módon bizonyos mértókig meglassudva halad előre, az alatt egy másik, összehasonlítás kedveért ugyanazon beha­ tásnak alávetett izom a rövidülésben amazt megelőzné.

térdízületek ízületi gyulladása artritisz artrózis injekciós kezelés

A z utóbb felhozott példában az ingerlékenységí viszonyok egyik részen gyökeresen megváltoztak. A z imént mondottak azonban az ingerlékenységnek a két izomnál fordított viszonya mellett is szembetűnnek. Kisérlet júniusi, friss békán. Merevítés 37'5» C. Glycerines izom hosszúsága 33"8 mm. Idö, az ingerlés kezdete óta 1'15" 2' 6' 12' 18' 28' 48' ép 1 3 8 10 12 2 15 20 Magasabb hőmérsékkel végezve a kísérletet, ugyanezen eredményt kapjuk, feltéve, hogy a hőmérsék mindkét izomnál egy-egy lankásabb görberészlet kiképződését megengedi.

Vitaminok a sportolók szalagjai és ízületeihez

Rövid összoliúzódás után a görbe emelkedésében is rövid ideig tartó csökkenés, vagy szünet következik. Ennek bemuta­ tására az 5. SS CL.