Új Pedagógiai Szemle január - EPA - galeria56.hu

Közös kezelési technikák, A konfliktuskezelés technikái

Ennek alapjait, utóbbi időben született eredményeit foglalja össze a tanulmány. A szerző bemutatja a pedagógiai szituációkban keletkező lehetséges konfliktustípusokat, és áttekinti a különböző konfliktusmegoldási stratégiákat.

Szőke-Milinte Enikő

Továbbá ismertet egy empirikus kutatást, mely a pedagógusok konfliktuskezelési kultúrájával foglalkozik. Ennek egyik fontos következtetése, hogy a pedagógusok jelentős hányadának nem mindig sikerül megtalálnia az adott helyzethez leginkább illeszkedő konfliktuskezelési módot.

A kutatók figyelme évek óta elsősorban a pedagógus—tanuló közötti konfliktusok vizsgálatára irányul, és kevesebb figyelmet szentelnek a pedagógusok egymás közötti, illetve a pedagógusok és az igazgató közötti konfliktusokra. Ha mégis vizsgálatuk tárgyát képezi, akkor megmaradnak a jelenség megfigyelésének és leírásának szintjén, behatóbb vizsgálatra nem vállalkoznak Szekszárdi ; Horváth-Szabó ; Benedek Kétségkívül a pedagógiai közös kezelési technikák igen lényeges folyamata a pedagógus—diák közötti kapcsolat természete, közös konfliktusaik eredményes kezelése, úgy gondoljuk azonban, hogy érdemes áttekinteni — minden lehetséges iskolai és iskolán kívüli helyzetben — a pedagógusok konfliktuskezelési szemléletét, magatartását.

Arra vállalkozunk, hogy empirikusan is megvizsgáljuk a pedagógusok konfliktuskezelési szemléletét, az általuk alkalmazott stratégiákat, módszereket mind a tanulókkal, mind a kollégákkal való kapcsolataikban, ugyanakkor a megismerés igényével vizsgálni kívánjuk a felsorolt kategóriák természetét is.

 • Együttes kezelés rizs kása
 • Action cselekvés Analysis elemzés.
 • Interferencia kezelés - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. - Közös élményeink
 • Ízületek és ízületek gyógyszerei
 • Vérzékenyeknél, Agyi- és érbetegségekben szenvedőknél.
 • Az ízületek viszont fájnak
 • Konfliktuskezelés: bevezetés, alapok és technikák | Asszertív Akadémia

A konfliktus fogalma A konfliktus olyan ütközés, amely mögött igények, szándékok, vágyak, térdízületi applikátor, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg Szekszárdi Harcra, összeütközésre akkor kerül sor, amikor a felek viselkedése akadályozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvényesítését, vagy értékrendjük különböző Gordon A szociológiai konfliktusfogalom három megjelenési formával számol: 1 a felek megpróbálnak hatni egymásra, megpróbálják közös kezelési technikák egymás magatartását; 2 a felek sajátos tudati és érzelmi folyamatokat élnek meg, amelyeknek előzményei, kísérői vagy következményei a tevékenységi szinten jelentkező összeütközések; 3 a felek mint a társadalmi viszonyrendszerek részesei, szereplői kerülnek egymással konfliktusba Cseh-Szombathy Eszerint meg kell különböztetni a viselkedésben, magatartásban megnyilvánuló és interperszonális összeütközéseket okozó konfliktusokat azoktól, amelyek nem fejeződnek ki, hanem megmaradnak intrapszichikus szinten, illetve azoktól, amelyek a csoportok, szervezetek strukturális és kulturális sajátosságaiból származó társadalmi konfliktusok formáját öltik.

Etimológiailag a konfliktus a latin confligere szóhoz vezethető vissza, amely fegyveres összeütközést jelent.

közös kezelési technikák a lábak duzzanata a bokaízületben

Mivel a történelmi tudatba kellemetlen eseményként került közös kezelési technikák, a vele kapcsolatos értékelésekben manapság is gyakran társítanak hozzá negatív tartalmakat, értelmezéseket, érzéseket, és mint nem kívánatos eseményt tartják számon. Emellett a sok sikertelen konfliktuskezelés eredményeképpen közös kezelési technikák negatív tapasztalat is rányomja bélyegét a konfliktusokról való gondolkodásra.

Az ütközet minőségét meghatározza a konfliktusokkal járó érzelmi színezet, amely nem minden esetben arányos a konfliktus tétjével, mert befolyásolja a konfliktusban részt vevő szubjektum személyisége, mentálhigiénés állapota. Továbbá az ütközet minősége attól is függ, hogy milyen indítékok húzódnak a konfliktus mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek.

A személyiség szintjén minél magasabb rendű közös kezelési technikák struktúrához kötődnek pl. Ha minél alacsonyabb rendű a motivációs struktúra pl. A konfliktusok azonban lehetnek fejlődést elősegítő jelenségek, a játék és az élet nélkülözhetetlen velejárói Cseh-Szombathy A konfliktusok szerepét a személyiségfejlődésben Freud és Erikson is hangsúlyozza, fejlődéselméletük lényegét éppen az egyes fejlődési szakaszokhoz kötődő alapellentmondások feloldása képezi, és szerintük a fejlődést a konfliktusok sikeres megoldása eredményezi Atkinson és mtsai A konfliktusok gyakorisága függ az intézmény, csoport vagy személyes környezet általános feszültségi szintjétől.

Konfliktusok voltak, vannak és lesznek

A konfliktuskutatásnak tehát ki kell térnie a szervezet légkörének, értékrendjének, szellemiségének, klímájának, kohéziójának a vizsgálatára, továbbá a csoporttagok empátiás, kommunikációs, kapcsolatteremtő képességeinek és toleranciájának a vizsgálatára.

A konfliktusok megléte bizonyos pszichológiai, szociálpszichológiai törvények következménye is, amennyiben a csoportfolyamatok fejlődési törvényei magukban hordozzák a konfliktusok lehetőségeit, ugyanakkor az életkor előrehaladtával, az életkori szakaszok egymásutánja sem valósulhat meg konfliktusmentesen.

Ezen törvények figyelembevétele és tanulmányozása könnyítheti, hatékonyabbá teheti a konfliktuskezelést Deutch Eszerint felismerhetőek, azonosíthatóak az olyan konfliktusok, amelyek közös kezelési technikák ízületi fájdalom az íny vérzése ajánlatos is elkerülni őket például megfélemlítésből, frusztrációból, diszkriminációból adódó feszültségek, agressziók, túlérzékenységből, személyeskedésből, adódó ellentétek, visszafojtott feszültségből, lappangó indulatból fakadó robbanások.

Ugyanakkor a kívánatos konfliktusok is napfényre kerülnek, mint amilyen a saját vélemény vállalásából, érdekérvényesítésből vagy az igazságért való kiállásból adódó konfliktusok. A konfliktusok tipologizálására többféle kísérlet is történt. Megkülönböztethetőek a pszichikus motivációs közös kezelési technikák, a tartalom vagy a szociálpszichológiai szempontból érdekes együttműködés vagy versengés jelenléte szerint.

Ez utóbbi megközelítés, a konfliktus fogalmának az értelmezését is nagymértékben tökéletesíti. Az interperszonális kapcsolatokban fennálló szimmetrikus kölcsönös függés formái az együttműködés és a versengés Csepeli A konfliktusok szempontjából mindkettő igen nagy jelentőségű. Míg a versengés konfliktust előidéző tényező, csontritkulás ízületi gyulladás együttműködés a konfliktusok megoldását segíti elő.

A személyközi kapcsolatokban a versengés ölthet tisztességes és tisztességtelen formát.

Konfliktuskezelés: bevezetés, alapok és technikák

Ezeknek a formáknak a megjelenése főként a helyzet sajátosságainak, illetve a résztvevők önmagukhoz és társukhoz való viszonyulásának függvénye. A tisztességes versenyhelyzet a szociális összehasonlítás egyik eszköze, általa kiválasztható a legjobb teljesítmény. Működésének feltétele, hogy a felek fogadják el és tartsák be a szabályokat, ne törekedjenek egyoldalú előnyökre, és ne semmisítsék meg a vesztest, és egyformán fontos legyen számukra a cél.

Ugyanakkor fontos, hogy az erőforrások a felek számára elérhetőek legyenek, és ne legyenek korlátozottak. A konstruktív konfliktus tisztességes verseny lehetetlenné teszi a szociális rendszer stagnálását, a változást segíti elő, energiákat szabadít fel, és serkenti a kísérletezést, a cselekvési alternatívák jobb kiválasztását. Tisztességtelen versenyhelyzet destruktív konfliktus akkor alakul ki, amikor a verseny egyenlőtlen felek között zajlik strukturális szempontból egyik fél esélytelen közös kezelési technikák másikkal szembenamikor alacsony az egyetértés a követendő szabályokat illetően, és a felek kevésbé bíznak abban, hogy kölcsönösen betartják a szabályokat.

Ha a strukturális destruktív konfliktusoknak nincs esélyük konstruktív transzformációra, válságfolyamatról beszélünk. Az iskolai konfliktusok változatos okokra vezethetőek vissza, közös kezelési technikák tanulmány keretei között ezekkel nem kívánunk foglalkozni. Konfliktuskezelési paradigmák a pedagógiai közös kezelési technikák A pedagógiai tevékenység résztvevői nap mint nap konfliktusok szereplői, és beállítódásuk, meggyőződéseik, előtapasztalatuk alapján sajátos közös kezelési technikák viselkedhetnek ezekben a helyzetekben.

A pedagógiai tevékenység alapellentmondását tételező szemlélet az ellentmondást a pedagógus és tanuló kapcsolatában látja konkretizálódni, és azonosítja azt a konfliktust, amelyben az ellentmondás gyökerezik: a pedagógus feladatának érzi a felnövekvő nemzedékek felkészítését a társadalomba való beilleszkedésre, a tanulócsoport pedig különféle okokból és különféle módon ellenáll Szekszárdi Az a paradigma, mely szerint a pedagógus és a tanuló ellentétes oldalon álló felek, eleve konfliktusosnak tételezi fel a pedagógus-tanuló viszonyt.

Ezt a szemléletmódot azért érdemes átértelmezni, mert — önmagát beteljesítő jóslatként — fölösleges konfliktusokat generálhat a pedagógiai tevékenységben. Ha egy pedagógus eleve azt tételezi fel, hogy a tanulók igyekeznek ellenállni fejlesztési, nevelési kísérleteinek, akkor valamiképpen saját nevelői optimizmusát, a gyermekbe vetett hitét is feladja.

Szerencsésebb, ha nem tipizáljuk, standardizáljuk a pedagógiai tevékenységben jelentkező konfliktusokat, s ezáltal nem nyomatékosítjuk őket, hanem inkább természetesen fogadjuk, és az iskolai élet természetes és szükséges velejárójaként kezeljük. A konfliktusmegoldás változatos formát ölt annak függvényében, hogy mikor, ki, milyen előtapasztalattal, előtudással szembesül a felvázolt konfliktussal, ugyanakkor nagymértékben meghatározza a kor filozófiai értelemben vett gyermekfelfogása.

A pedagógiai tevékenységben legegyértelműbben a tekintélyelvű és a gyermekközpontú megközelítések különültek el, ezek mögé sajátos pedagógiai elméletek sorakoztak J. Herbart, J. Rousseau, J.

Stresszkezelés 4 lépésben

Dewey Szekszárdi Az iskolán belüli konfliktusok nem korlátozódnak a tanár-tanuló kapcsolatokra, meghatározott helyük van a tanuló- és pedagógusközösségeken belül is. Mivel mindkét szerveződés magán hordja az emberi szervezetekre általában jellemző tulajdonságokat struktúra, kultúraa közös kezelési technikák által feltárt konfliktuskezelési paradigmákat érvényesnek tartjuk a tanuló- és pedagógusközösségekre egyaránt.

Így három szemléletmód alapján szerveződhetnek a közös kezelési technikák, viselkedhetnek az egyének a konfliktusmegoldás tekintetében: alapvetően győzelemre törekvő, alapvetően ráhagyó és kompromisszumkereső szemlélet szerint Gordon Manapság is gyakran, jól észrevehető és felmérhető formában találkozunk egyik vagy másik szemléletet érvényesítő emberi szerveződésekkel.

közös kezelési technikák cirdalud ízületi kezelés

Általában a vezetői stílus minősége meghatározza a szervezet konfliktuskezeléssel kapcsolatos szemléletmódját. Az iskolai konfliktusok esetén fontos, hogy a konfliktust a pedagógiai folyamat szerves, kívánatos, hasznosítható részének tekintsük — konstruktív konfliktusszemlélet —, amelyben a felek autonóm lények, demokratikus játékszabályok alapján működnek, a köztük levő kapcsolatok szimmetrikusak, a konfliktus megoldása pedig a felek egyenrangúságán alapuló interakció során alakul ki, tehát a végkifejlet nem előre meghatározott Szekszárdi Morton Deutch tizenkét pontban határozza meg a konstruktív konfliktuskezelés feltételeit, szabályrendszerét, amelyek betartása segíti a feleket az elfogadható megoldások megtalálásában.

A felek tudják meghatározni, milyen típusú konfliktusban vesznek részt.

közös kezelési technikák csípőgyulladás kezelésére szolgáló készítmények

Legyenek tudatában az erőszak okainak és következményeinek, ismerjenek alternatívákat az erőszakra. Ne kerüljék el, hanem vállalják a konfliktust. Tiszteljék önmagukat és partnerüket, tiszteljék önmaguk és partnerük szükségleteit. Tudjanak különbséget tenni az érdekek és az általuk képviselt álláspontok között. Tanulmányozzák kölcsönösen egymás érdekeit, hogy azonosítani tudják a közös és összeegyeztethető érdekeket.

Úgy közelítsék meg egymás konfliktusban álló érdekeit, mint az együttműködés által megoldható problémát. Figyeljenek egymás kommunikációjára, próbálják meg minél érthetőbben közölni az információkat. Kontrollálják egymás szubjektivitását, sztereotípiáit, hamis ítéleteit, percepcióit, melyek az akut konfliktusok gyakori tartozékai.

Fejlesszék önmaguk konfliktuskezelő képességeit. Legyen reális önismeretük, ismerjék saját reakcióikat konfliktushelyzetben. A konfliktuskezelés folyamatában maradjanak mindvégig erkölcsös emberek.

Kukorica ízületi fájdalmakhoz konstruktív konfliktuskezelés igénye az iskolai konfliktusok esetén is reális elvárásnak minősül. Fontos tehát megvizsgálnunk, hogy a konstruktivitás hogyan jelentkezik a gyakorlatban, a pedagógusok hogyan érvényesítik a konstruktív konfliktuskezelési stratégiákat, módszereket az iskolai konfliktushelyzetekben.

közös kezelési technikák fájó fájdalom a vállízület jobb karjában

A konfliktusok kezelése Az ember viselkedése konfliktushelyzetben több tényező függvénye. A viselkedést meghatározó legfontosabb tényezők a személyiség diszpozíciói, beállítódása, önértékelésének és önismeretének foka, aktuális érzelmi állapota; a szervezeti légkör; szituáció jellegzetességei: hol, mikor jelenik meg a konfliktus; a konfliktusban részt vevők kapcsolatának jellege; a konfliktusban részt vevő felek egymás szándékának, motivációinak észlelése Horváth-Szabó A személyiségjellemzők hatását hangsúlyozva a konfliktusokban mutatkozó viselkedés megértésére és magyarázatára két személyiségdimenzió kiemelését követhetjük nyomon a konfliktus-szakirodalomban: önérvényesítés-önalávetés, eredményorientáltság, kapcsolatorientáltság Chirică Közös kezelési technikák önérvényesítő személy saját vélt vagy valós érdekeinek megfelelően törekszik elképzeléseinek megvalósítására, szükségleteinek kielégítésére, nem figyel mások elképzeléseinek, szándékainak érvényesülésére.

Az önalávető ember segíti a másik ember törekvéseinek, szándékainak a megvalósulását, miközben lemond saját szükségleteinek, igényeinek a kielégítéséről. Az eredményorientáltság a feladatra koncentrálást serkenti, annak kifogástalan megoldását, a jó teljesítmény elérését biztosítja.

A kapcsolatorientáltság a másokkal való jó kapcsolat igényének kifejeződése, a kapcsolatorientált ember hajlandó lemondani saját érdekeiről a másik szükségleteinek, igényeinek kielégüléséért, szempontjainak érvényesüléséért. Ezen személyiségdimenziók alapján öt konfliktusmegoldási stratégia írható le Horváth-Szabó Többnyire minden ember alkalmazza mindegyik stratégiát, azonban helyzeti tényezők szerint sajátosan előnyben részesítheti egyiket-másikat.

A stratégia terminust az idegen szavak szótára a következő négy területen értelmezi: 1. A csípőízületi kezelés emberekben fogalma tehát hosszú időre érvényes és általános iránymeghatározást jelent, amely vonatkozik a tervezésre, irányításra, vezérlésre, az alkalmazásra kerülő eljárásokra egyaránt.

A konfliktus-szakirodalomban a stratégia olyan paradigmatikus kategória, mely sajátos modellek formájában határozza meg a konfliktusszemléletet, a konfliktuskezelés tervezését, kivitelezését, az alkalmazott módszereket, eljárásokat, eszközöket.

A konfliktuskezelési módszerek tehát a stratégiáknak alárendelt kategóriát képviselnek, a stratégiákba beépülve azok működését, megvalósulását teszik lehetővé. A stratégiákhoz képest sokkal mobilisabbak, ugyanaz a módszer több stratégiába is beépülhet adott helyzetben pl. Egy-egy konfliktuskezelési stratégia a konfliktus természetétől közös kezelési technikák egy időben több módszert, eszközt és eljárást is működtethet a konfliktuskezelés folyamatában.

A konfliktust harcként értelmezik, győzelemre, a másik legyőzésére törekednek.

 • Térdízületi szklerózis
 • Megjegyzés Forrás: Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia.
 • Új Pedagógiai Szemle január - EPA - galeria56.hu
 • Hogyan lehet enyhíteni az ízületek fájdalmát és gyulladását
 • Konfliktuskezelés: bevezetés, alapok és technikák 2 napos konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció tréning Megfelelő konfliktuskezelés segítségével a nézeteltérések előre vihetnek!
 • Kámfor kenőcs ízületi kezelésre
 • Hrpwr - Stresszkezelés 4 lépésben

A győzelem igényét sokféle tényező motiválhatja pl. A konfliktus során a saját érdekérvényesítést akadályoztatva közös kezelési technikák, gyakran feltámadó harag következtében a résztvevők ellenségekké válnak. A szokványos napi konfliktusokban szembetűnőek a stratégia hátrányai: rendszerint csak az egyik fél érdekei érvényesülnek, következésképpen ő éli meg pozitívan a helyzetet, ezért akár indokolatlanul más helyzetekben is alkalmazhatja. A másik fél szükségszerűen vesztes lesz, ami frusztrációt, csökkentértékűséget okoz.

Hátránya, hogy mindig van vesztes, aszimmetrikus kapcsolatokban rendszerint mindig a kisebb hatalommal rendelkező lesz a vesztes rombolja a vesztes önértékelését, újabb feszültségeket szül. Alkalmazkodó konfliktusmegoldási stratégia Aki ezt a stratégiát választja, félelemből, kényszerből vagy megfontolt döntés után lemond saját érdekeinek, vágyainak érvényesítéséről a partner javára. A mindenáron való alkalmazkodás veszélyes stratégia.

Eredményeként nem fejlődik megfelelően az a belső erő, amely a mindennapi konfliktusok megoldásában lényeges.

Manuálterápia

Ha az egyén meg akarja őrizni és erősíteni egyediségét, személyiségének integritását, el kell fogadnia a kitaszítottság, a kiközösítés kockázatát. Elkerülő konfliktusmegoldási stratégia Nagyon gyakran alkalmazott stratégia. Alkalmazója a helyzet elemzése, a viszony minősítése alapján, valamint a győzelmi esélyek mérlegelése alapján használja.

A tekintélyelvű szervezeti vezetés azt igazolja, hogy a tagoknak igazuk biztos tudatában sem mindig ésszerű kiállniuk annak védelmére. Leginkább akkor alkalmazzák, amikor bizonytalanok a helyzet megítélésében, esetleg hatékony eszköz hiányában a helyzet spontán oldódásában bízva későbbre halasztják a megoldást.

Kompromisszumkereső konfliktusmegoldási stratégia Olyan közösen elfogadható megoldás keresése a cél, amely mindkét fél számára kielégítő.

közös kezelési technikák hogyan lehet olcsón kezelni az ízületeket

Egyenrangú felek között gyakori megoldásmód, közös kezelési technikák és lehetőséget ad jobb megoldások keresésére, nem rombolja a kapcsolatot.

A kompromisszum gyakran csak törékeny egyensúlyi állapotot eredményez, az erőviszonyok változásával az erősebb fél a másik legyőzésére törekszik. Kölcsönösen elfogadják a másik fél önérvényesítését, vállalják az önalávetést, készek együttműködni, empatikusan viselkedni a legjobb megoldási alternatívák megtalálása érdekében.

A közösen elfogadott megoldás mellett mindkét fél elkötelezett. A megoldáskeresés folyamatában lehetőség adódik egymás mélyebb megismerésére, a szándékok, szükségletek feltárása során a kapcsolat elmélyülhet, és lehetőség nyílik egymás eddig nem ismert értékeinek felfedezésére.

Kapcsolat GYÓGYTORNA A gyógytorna az a fizioterápiás módszer, melynek segítségével egyrészt megelőzhetők, másrészt kezelhetők a test nem megfelelő használatából, vagy különböző sérülésekből adódó mozgásszervi panaszok. A gyógytorna kezelések célja a fájdalom csökkentése, az ízületi mozgások és a tartás javítása. A gyógytorna foglakozások során a páciens a gyógytornász segítségével megismeri panaszainak okát, és a megfelelő mozgásprogram kidolgozása és begyakorlása után, akár önállóan is képes fizikumát karban tartani. Gyógytornászaink személyre szabottan állítják össze azt a gyakorlatsort, amely célzottan segíti a regenerációt, visszaállítja a test rugalmasságát és erejét. Kíválóan alkalmazható tartászavarra, funkcionális- és strukturális scoliosis esetén valamint Scheuermann kór kezelésére is.

E stratégia alkalmazásához kulcsfontosságú a konfliktusmegoldás szándéka. Nem kaphat helyet a harag, a megbántottság, a sértettség fenntartása; a feleknek ezek pozitív feldolgozására kell törekedniük.

A harag akadályozza a problémamegoldó stratégia alkalmazását. A problémamegoldó stratégia együttműködést feltételez, és az alkalmazótól tudatosságot, önkontrollt, jövő felé irányultságot, mérlegelést igényel. A problémamegoldás egy folyamat, melynek lépései a következők: a probléma meghatározása; azoknak a személyeknek a meghatározása, akik a konfliktusban érintettek fontos meghatározni, hogy az érintettekre érzelmileg hogyan hat a szituáció, milyen szükségletek, vágyak, elvárások, értékek motiválják a szituációban érintettek viselkedését ; a megvalósítható és hatékony megoldások összegyűjtése, mérlegelése; a legjobb megoldás kiválasztása; a kiválasztott stratégia melletti elköteleződés; a megoldás kivitelezése; ellenőrzés.

Konfliktuskezelési módszerek A stratégia egy hosszabb időtartamra érvényes konfliktuskezelési szemléletet, módot jelent, amely akár a személyiség sajátos vonásává közös kezelési technikák válhat. A módszerek beépülnek a stratégiákba, így a stratégiák kisebb, ízületi betegségek homeopátia kezelés összetevői.

Közepes hatékonyságú módszerek Szétválasztás, redukció; átadás a felettesnek vagy más részben érintettnek; másokkal próbálja megvalósíttatni elképzelését; nyílt verseny alkalmazása; segítségkérés.

Leghatékonyabb módszerek A konfliktushelyzet tisztázása; önelemzés; a munkacsoport közös kezelési technikák a közös cél megtalálása. A pedagógusok konfliktuskezelési szokásairól egy empirikus kutatás tükrében A következőkben egy fős magyarországi reprezentatív mintán végzett felmérés eredményeit mutatjuk be.

Kutatásainkat egy kérdőív segítségével végeztük, mely közös kezelési technikák adott pontos tájékoztatást a megkérdezetteknek a konkrét kutatási problémáról, csak a tág szociálpedagógiai jellegű kutatás kutatási területre hivatkozott. A kérdések alapján — valamint a klasszikus iskolai kutatási kultúra alapján — a pedagógusokban kialakult az a tudat, hogy a kérdőívvel tanári hatékonyságukra vagyunk kíváncsiak, különösképpen a pedagógiai munkára milyen módszereket alkalmaz a tanításban, hogyan viselkedik az osztályban stb.